สติ๊กเกอร์ สคบ
turn

สติ๊กเกอร์ สคบ

85 / 100 SEO Score

สติ๊กเกอร์ สคบ ฉลากสินค้า เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภค

สิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคหรือลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า คือความมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพจริงๆ และสิ่งที่จะทำให้เกิดความั่นใจได้ นั่นคือการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ จึงมีความสำคัญกับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงาน หรือนำเข้ามาจำหน่าย

สติ๊กเกอร์ สคบ

ดังนั้นมาดูกันว่า สติ๊กเกอร์ สคบ ฉลากสินค้า ที่ดีควรเป็นอย่างไร

ยี่ห้อ และประเภทหรือชนิดของสินค้า
ชื่อ-ที่อยู่ของผู้จัดจำหน่ายหรือนำเข้าที่สามารถติดต่อได้จริง
กรณีสั่ง/นำเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต
ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก
วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้ หรือห้ามใช้ หรือคำเตือน (ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือที่ควรใช้ก่อน
ราคา พร้อมระบุหน่วยบาท

สิ่งสำคัญสำหรับลักษณะของ สติ๊กเกอร์ สคบ ฉลากสินค้า นั่นคือ
1. ข้อมูลในฉลากต้องตรงกับความเป็นจริง ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้า
2. ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน
3. ต้องแสดงไว้ที่ตัวสินค้า ภาชนะบรรจุ หีบห่อ หรือสอดแทรกรวมไว้กับสินค้า รวมไปถึงคู่มือ เอกสารประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้า

สติ๊กเกอร์ สคบ

สติ๊กเกอร์ สคบ ฉลากสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคควรใส่ใจอ่านรายละเอียดก่อน การอ่านฉลากสินค้าจะช่วยให้ทราบถึงรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์  ส่วนประกอบ ปริมาณ วิธีการเก็บรักษา การใช้งานได้อย่างถูกต้อง  แต่หากเกิดปัญหาในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ก็สามารถร้องเรียนให้มีการดำเนินการต่อผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย ได้ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏใน สติ๊กเกอร์ สคบ

สคบ. จึงได้ออกประกาศเรื่องลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541
กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้นำเข้าเพื่อขายต้องจัดทำฉลากสินค้า โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อประเภทสินค้า ชื่อผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้า สถานประกอบการ วันเดือนปี ที่ผลิต กรณีนำเข้าต้องระบุประเทศที่ผลิต ขนาดของสินค้า วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้ คำเตือน และราคาสินค้าไว้บนฉลากสินค้าหรือภาชนะหีบห่อที่บรรจุ รวมถึงเอกสารแผ่นพับต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังได้ระบุโทษไว้ว่า กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ

สติ๊กเกอร์ สคบ

สินค้าควบคุมในเรื่องของ “ฉลาก” ข้อมูลของสคบ. สินค้าที่ควบคุมฉลาก มีการระบุไว้ดังนี้คือ
1.ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดนเจน ตามประกาศในฉบับที่ 3 (พ.ศ.2543 )
2.ข้าวสารบรรจุถุง ประกาศฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543)
3.ทองรูปพรรณ ประกาศฉบับที่ 6 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2546)
4.อัญมณีเจียระไนและเครื่องประดับอัญมณีเจียระไร ประกาศฉบับที่ 7 (พ.ศ.2544)
5. บอแรกซ์ ประกาศฉบับที่ 8 (พ.ศ.2544)
6.ผลิตภัณฑ์พลาสติก ประกาศฉบับที่ 9 (พ.ศ.2544)
7.เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า ประกาศฉบับที่ 10 (2545)
8.แปรงสีฟัน ประกาศฉบับที่ 11 (2545)
9.สุรา ประกาศฉบับที่ 12 (พ.ศ.2546) ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2547)
10.ปุ๋ยชีวภาพ ประกาศฉบับที่ 14 (พ.ศ.2546)
11.เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน ประกาศฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547)
12.น้ำมันเอนกประสงค์ ประกาศฉบับที่ 17 (พ.ศ.2547)
13.ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนสำหรับอาหาร ประกาศฉบับที่ 18 (พ.ศ.2547)
14.ที่นอนประกาศฉบับที่ 19 (พ.ศ.2548)
15.รถจักรยานยนต์ ประกาศฉบับที่ 20 (พ.ศ.2549)
16.เครื่องทำน้ำเย็น ประกาศฉบับที่ 21 (พ.ศ.2549) ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2550)
17ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผยุงเด็ก ประกาศฉบับที่ 22 (พ.ศ.2549)
18.ชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ประกาศฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550)
19.รถยนต์ใช้แล้ว ประกาศฉบับที่24 (พ.ศ.2550)
20.อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ประกาศฉบับที่ 25 (พ.ศ.2550)
21.เครื่องทำน้ำเย็น ประกาศฉบับที่ 26 (พ.ศ.2550)
22.ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ประกาศฉบับที่ 27 (พ.ศ.2552) ฉ. 29 (พ.ศ.2553)
23.ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน ประกาศฉบับที่ 30 (พ.ศ.2553) ฉบับที่ 2
24.ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ประกาศฉบับที่ 31 (พ.ศ.2553)
25.ปืนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบอาวุธปืน ประกาศฉบับที่ 32 (พ.ศ.2554)
26.แปรงสีฟัน ประกาศฉบับที่ 33 (พ.ศ.2555) ฉบับที่ 2
27.ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม ประกาศฉบับที่ 34 (พ.ศ.2555)
28.รถยนต์ใช้แล้ว ประกาศฉบับที่ 35 (พ.ศ.2556)
29.ดอกไม้เพลิง ประกาศฉบับที่ 36 (พ.ศ.2556)
30.อ่างอาบน้ำสำหรับเด็ก ประกาศฉบับที่ 37 (พ.ศ.2556)
31.ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้า ประกาศฉบับที่ 38 (พ.ศ.2559)
32.สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสม ประกาศฉบับที่ 39 (พ.ศ.2559)
33.รถจักรยานยนต์ประกาศฉบับที่ 40 (พ.ศ.2560)

 

คลิกดู  สติ๊กเกอร์ 

ป้ายติดสินค้า ฉลากสินค้า

 

นานาสาระ